Algemene voorwaarden


1. Opdrachtnemer en opdrachtgever
Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Nadorp Mediation BV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.J.M. Nadorp, gevestigd te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 22B, hierna te noemen: de mediator.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de mediator de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de mediation. Indien twee of meer partijen verzoeken om mediation, geldt dat zij beide, c.q. allen - ieder voor zich en gezamenlijk - als opdrachtgever, hierna te noemen: cliënten.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van de tussen cliënten en de mediator gesloten mediationovereenkomst. Zij worden geacht onderdeel uit te maken van de mediationovereenkomst.

3. Uitvoering van de opdracht
De mediator draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit, alsmede de bepalingen van het MfN Mediation Reglement en de Gedragsregels voor de MfN Mediator van het MfN te Rotterdam.

4. Inschakeling van derden
Indien de mediator bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, dan vallen hun gedragingen en werkzaamheden onder de werking van deze algemene voorwaarden, behalve indien de cliënten rechtstreeks een contract aangaan of zijn aangegaan met de betreffende derde, in welk geval dat contract van toepassing zal zijn op de werkzaamheden van de betreffende derde. De mediator zal bij het inschakelen van derden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.

5. Elektronische communicatie
De mediator zorgt voor redelijke maatregelen ter voorkoming van schade als gevolg van virussen en onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie. De mediator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie.

6. Honorarium
Het door de mediator in rekening te brengen tarief zal op uurbasis in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij met cliënten andere afspraken zijn gemaakt, declareert de mediator na afloop van iedere maand de blijkens haar administratie nog niet gedeclareerde verrichtingen en gemaakte kosten, verhoogd met BTW.
Voornoemd uurtarief kan periodiek door de mediator worden aangepast. De gemaakte kosten kunnen bestaan uit: eventuele huur van ruimtes, telefoon- en reiskosten, porto, honoraria en kosten van eventuele bij de mediation door de mediator en/of cliënten betrokken derden. De mediator kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk stellen van de betaling van een voorschot, verhoogd met BTW.

7. Betalingstermijn
Declaraties dienen door cliënten binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening in Euro op een door de mediator aangewezen bankrekening te worden voldaan. Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

8. Betalingsverzuim
Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeren cliënten van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim is de mediator - onverminderd haar recht op betaling - gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat de mediator niet over dan nadat cliënten een redelijke termijn is gegund om de betalingsachterstand in te lossen.

9. Rente en incassokosten
In geval van betalingsverzuim heeft de mediator met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarnaast heeft de mediator recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Onder de buitengerechtelijke kosten worden verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

10. Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van de mediator voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens de ingeschakelde derden is uitgesloten. Voornoemde (rechts)personen kunnen zich in dit verband beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

11. Mediationclausule en forumkeuze
In geval van geschillen, die verband houden met de uitvoering van de mediationovereenkomst zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een mediator die zal worden aangewezen door het MfN te Rotterdam.
Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, dan kan voornoemd geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Ďs-Gravenhage.
Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement