Rol van mediator


Wat is de rol van de mediator?
Een mediator is een onafhankelijke derde die bemiddelt tussen de partijen. De rol van de mediator is beperkt tot het begeleiden van het mediation proces. Op inhoudsniveau blijven de partijen zelf de baas in het conflict.

Een mediator zal de volgende taken op zich nemen:

Aanbrengen gespreksstructuur
Als een conflict hoog oploopt, raakt de communicatie vaak verstoord. De mediator brengt de communicatie weer op gang, bijvoorbeeld door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en door het aanbieden van andere invalshoeken, die kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

Bewaken voortgang en procedure
Een belangrijke rol van de mediator is het in de gaten houden van de voortgang van het mediationproces. Het doel van mediation is om op een snelle en efficiŽnte wijze tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Ook let de mediator er op dat de afspraken uit de mediationovereenkomst worden nagekomen.

Alle partijen aan het woord laten
In een conflictsituatie komt het vaak voor dat partijen het idee hebben dat ze niet gehoord worden. De mediator zorgt ervoor dat alle partijen aan het woord komen en dat de spreektijd eerlijk wordt verdeeld.

Feiten, standpunten, belangen en achtergronden van de partijen in kaart (laten) brengen
Een soepele mediation is erbij gebaat als alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt geordend en besproken. Conflicterende partijen blijven vaak in hun eigen emoties en standpunten hangen; de mediator zorgt ervoor dat de aandacht in plaats daarvan wordt verschoven naar de onderliggende belangen van beide partijen. Door deze in hun context te plaatsen en aan de feiten te koppelen, wordt de ruimte zichtbaar waarbinnen het conflict kan worden opgelost. Het in kaart brengen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met alle partijen, en is in feite een belangrijk onderdeel van het mediationproces.

Ruimte kweken voor wederzijds begrip
Als de partijen onder deskundige en neutrale begeleiding met elkaar aan tafel gaan, ontstaat er ruimte om naar de achtergrond van elkaars standpunten en emoties te luisteren. Waarom is de andere partij precies boos? Welk belang heeft de ander in deze kwestie? Hierdoor groeit het wederzijds begrip.

Oplossingsgericht handelen
Een andere rol van de mediator is het in kaart brengen van de verschillende opties om het conflict te beŽindigen. De verschillende opties worden op vrijblijvende manier met elkaar besproken. Het doel van mediation is niet het vinden van een oplossing waar alle partijen volledig enthousiast over zijn; dat komt helaas zelden voor. Het doel is een oplossing vinden die de belangen van de verschillende partijen op aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.

Vaststellingsovereenkomst opstellen
Als de partijen tot een bevredigende oplossing zijn gekomen wordt deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin zetten de partijen uiteen aan welke afspraken ze zich zullen gaan houden, en welke eventuele vervolgstappen ze gaan nemen. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst vormt de afronding van het mediationproces.
De mediator heeft dus vooral een begeleidende en bemiddelende rol. Hij of zij bemoeit zich niet persoonlijk met de inhoud van het conflict. In plaats daarvan zal de mediator te allen tijde een neutrale positie innemen.

            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement