Veelgestelde vragen

Hoe vertel ik de partij waar ik een conflict mee heb, dat ik mediation wil?
Om een mediation te starten, moeten alle betrokken partijen bereid zijn zich in te spannen het conflict op te lossen. Soms vinden mensen het moeilijk de wederpartij te benaderen met het verzoek te gaan mediaten. In dat geval kunt u ook de mediator vragen het verzoek tot mediation aan de wederpartij te doen.

Ik vind het moeilijk om voor mezelf op te komen; kan ik iemand meenemen naar de mediation?
In overleg met de mediator en de andere partij is dit eventueel mogelijk. De andere partij zal in dit geval ook de gelegenheid krijgen om iemand mee te nemen.

Kan ik op korte termijn een afspraak maken?
Meestal kunt u binnen 1 week terecht voor een eerste gesprek.

Wat als de andere partij zich straks niet houdt aan de afspraken?
Volgens de wet is een vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig. Afdwingen kan echter lastig zijn. U kunt overwegen de overeenkomst vast te laten leggen in een notariŽle akte. Daarmee heeft u een executoriale titel, dat wil zeggen dat u nakoming kunt afdwingen via de rechter. Betreft het een echtscheiding, dan worden de afspraken vastgelegd in een convenant, vastgesteld bij het echtscheidingsvonnis door de Rechtbank. Ook daarmee heeft u een executoriale titel.

Wat gebeurt er wanneer het conflict wordt opgelost en de mediation is geslaagd?
Wanneer partijen tot een oplossing zijn gekomen, legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een zogeheten ďvaststellingsovereenkomstĒ. Deze overeenkomst wordt door partijen ondertekend. Dit is een juridische overeenkomst, die als zodanig zelfs in het Burgerlijk Wetboek staat geregeld. Deze overeenkomst bindt partijen, zoals ook andere overeenkomsten doen.

Wat houdt de geheimhouding in?
De geheimhoudingsplicht die men afspreekt in de mediationovereenkomst houdt in dat alles wat binnen de mediation besproken wordt, in principe geheim is. Dit betekent ook dat men de informatie verkregen in de mediation niet mag gebruiken in een procedure, wanneer de mediation niet slaagt. Dit is belangrijk omdat partijen hierdoor vrijer kunnen spreken.

Worden alle conflicten opgelost?
Niet alle conflicten worden met mediation opgelost. Het slagingspercentage ligt rond de 80%.

Wat is een MfN-mediator (voorheen NMI)?
De MfN (Mediatorsfederatie Nederland, voorheen NMI) wil de kwaliteit van de mediators in Nederland waarborgen en op een hoger peil brengen. De MfN houdt een register bij van mediators die aan strikte eisen voldoen. Een geregistreerde mediator heeft een door de MfN erkende opleiding met succes afgerond en is geslaagd voor de zogenoemde kennistoets. De mediator schoolt zich jaarlijks bij, om de registratie te laten voortbestaan. Alle mediators bij DAS voldoen aan deze eisen en zijn geregistreerd.

Hakt de mediator knopen door als de partijen dat zelf niet kunnen of willen?
Nee, de mediator is geen scheidsrechter en doet niet aan oordeelsvorming. De mediator probeert met het stellen van de juiste vragen de werkelijke drijfveren en belangen van partijen naar boven te halen en partijen inzicht te geven in elkaars situatie. Van daaruit probeert de mediator partijen te helpen te zoeken naar de verschillende mogelijke oplossingen. Het zijn partijen zelf die bepalen hoe de uiteindelijke oplossing eruit komt te zien en het is aan de mediator om de oplossingen vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst

Hoeveel bijeenkomsten zijn er ongeveer nodig?
Het aantal bijeenkomsten dat nodig is, verschilt per geval. Dit is afhankelijk van het aantal plenaire sessies en caucuses en de agendaís van betrokkenen. Het is echter eerder een kwestie van weken dan van maanden voordat de mediation succesvol is afgewerkt, hetzij duidelijk is dat een oplossing in der minne niet tot een oplossing behoort. Gemiddeld zijn er twee tot zes sessies nodig.

Waarom is het belangrijk om voor een ervaren mediator te kiezen?
Er zijn in Nederland veel mediators. Ook veel mediators die voldoen aan de eisen van de Mediators Federatie Nederland. Maar zo streng zijn die eisen niet. Het is dan ook vooral belangrijk dat jouw mediator veel ervaring heeft; dat hij of zij alles al eens heeft meegemaakt. Bovendien: de kans dat een ervaren mediator goed is, is veel groter omdat een slechte mediator snel een slechte naam krijgt.

Zijn arbeidsconflicten op te lossen met mediation?
Arbeidsconflicten ontstaan vaak door verstoorde communicatie. Wanneer hieruit een conflict ontstaat, is directe betrokkenheid van partijen bij het vinden van een oplossing, een groot voordeel. Mediation werkt volgens dit principe. Omdat het snel inzetbaar is, kunnen de negatieve effecten van een verstoorde verhouding snel in positieve richting worden omgebogen.
Is de werkgever bij een arbeidsconflict niet altijd in het voordeel?
Bij een arbeidsconflict zoeken de werkgever en de werknemer naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn. Er is zodoende sprake van gelijkwaardigheid. Bovendien vindt deelname aan een mediation plaats op basis van vrijwilligheid. Zou er van enige dwang sprake zijn, dan kan dit voor de zwakkere partij reden zijn om de mediation te stoppen. De mediator ziet erop toe, dat geen der partijen ongeoorloofde druk op de andere partij uitoefent.

Wat is voor de rechtbank het belangrijkste motief om naar mediation te verwijzen?
De Mediationmonitor geeft als belangrijkste motief dat partijen in de toekomst nog met elkaar verder moeten. Dit motief wordt in 72% van de verwijzingen aangevoerd. Een tweede motief (63%) geeft aan dat een gerechtelijke uitspraak het probleem niet zal oplossen.

Op welke manier eindigt de mediation?
Er zijn vijf mogelijke uitkomsten van mediation:
1) het conflict is geheel opgelost, de resultaten worden vastgelegd in een overeenkomst;
2) het conflict is gedeeltelijk opgelost en de partij besluiten voor enkele resterende geschilpunten een alternatieve procedure te starten zoals arbitrage, ook dit resultaat worden vastgelegd;
3) de partijen besluiten externe ondersteuning te zoeken, zoals therapie (persoonlijke conflicten) of management-advies (zakelijke conflicten);
4) ťťn van de partijen of beide partijen besluiten de mediation te staken, het conflict blijft onopgelost en een civiele procedure start;
5) de mediator besluit de mediation te voortijdig te beŽindigen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?
Volgens de wettelijke definitie binden partijen bij een vaststellingsovereenkomst zich ter voorkoming of beŽindiging van een onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, jegens elkaar aan een tot een vaststelling leidende beslissing over wat tussen hen rechtens is. Partijen aanvaarden daarbij dat deze vaststelling mogelijk afwijkt van wat tussen hen rechtens gold.

Mijn ex-partner houdt zich niet aan de afspraken. Wat nu?
Hoewel de keuze voor een mediationtraject geheel vrijwillig is, zijn de resultaten niet vrijblijvend. Na een succesvolle mediation worden de afspraken vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Deze afspraken hebben daarmee een juridische geldigheid voor beide partijen.
Mocht een van de partijen zich niet aan de afspraken houden, dan kan dit een reden zijn voor een hernieuwd mediationtraject of voor een rechtszaak. Een rechter zal rekening houden met het feit dat in een eerder mediation-traject afspraken zijn gemaakt die niet worden nageleefd.

Wat houdt geheimhouding tijdens de mediation in?
Eťn van de basisbeginselen van mediation is vertrouwelijkheid. Je spreekt met de andere partij en de mediator in een overeenkomst af dat wat wordt besproken tijdens mediation, binnenskamers blijft.

Wordt er tijdens mediation altijd over emoties gesproken?
Nee. Mediation is geen therapie en mediators zijn geen therapeuten. Soms kunnen emoties een goede oplossing in de weg staan en dan komen ze zeker ter sprake. Ook bij zakelijke conflicten kunnen emoties een rol spelen.            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement